top of page

duck group ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUXCESS 2022) โดย สวทช.

Updated: May 15, 2023สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUXCESS) โดย บริษัท ดั๊ก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกและ

ผ่านเข้ารอบ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคธุรกิจ กฎหมาย

การตลาด การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรแบบ 1 ต่อ 1 ตลอดถึงการสนับสนุนการออกตลาด หรือหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม โดยโครงการฯ

มุ่งเน้นสนุบสนุนผู้ประกอบกิจการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในหมวด


-Modern Agriculture

-Sustainable Food & Ingredients

-Biodiversity

-Medicine & Biopharma-Ceuticals

-Medical Devices, Digital Health & Assistive Technology

-Energy Innovation

-Biochemicals & Biobased Materials

-Digital Services & Smart Electronicsซึ่งจะเป็นความร่วมมือที่ทางภาครัฐโดยหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะสนับสนุนและผลักดันให้บริษัท ดั๊ก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เติบโตด้วยความยั่งยืนและสร้างผลกระทบกับประเทศชาติต่อไป
ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณณรงค์ฤทธิ์ จารุเกษม [email protected]

65 views

Comments


bottom of page