top of page

duck group เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Updated: May 15, 2023


บริษัท ดั๊ก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมโครงการยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม

(SME to IBE รุ่นที่ 2) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ซึ่งโครงการมีจุดประสงค์ที่มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ที่มีลักษณะในการมองหาปัญหาที่ท้าทาย (Seek) เห็นโอกาสจากปัญหา (Opportunity) และทำโอกาสให้กลายเป็นจริง (Become) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม เกิดการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในวงกว้าง ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 องค์ประกอบ​ของหลักสูตร​ คือ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม​ การบริหาร​จัดการธุรกิจ​นวัตกรรม​ และการสร้างนวัตกรรมติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ,นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณณรงค์ฤทธิ์ จารุเกษม [email protected]

46 views

Comments


bottom of page