top of page

เปิดรับสมัคร คนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานกับ duck group ผู้ให้บริการด้าน Retail Automation ค้าปลีกยุคใหม

Updated: May 15, 2023
พนักงานช่างเทคนิค


หน้าที่หลัก

ปฎิบัติงาน ควบคุมและดูแลทีมให้ ปฎิบัติงานตามมาตรฐาน SLA ด้านงานบริการหลังการขายของบริษัท


Job Description

1. พัฒนาและเพิ่มความรู้ของตัวเองและทีมให้มีความเชี่ยวชาญในสินค้าและบริการทุกตัวของบริษัท

2. มีความยืดหยุ่นด้านเวลาทํางาน และสามารถทํางานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้

3. สรุปการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละวันให้หัวหน้าทราบผ่านช่องทางที่หัวหน้ากําหนด

4. เข้าร่วมประชุมของทีม ร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น สื่อสารแนวคิดในเชิงรุก เพื่อพัฒนางานบริการให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า

5. สร้างรายได้ มองหาโอกาสที่ช่วยเพิ่มยอดขายและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า จากงานบริการ

6. ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข และสะท้อนให้หัวหน้างานทราบ

7. ดูแลรักษา จัดเก็บ เครื่องมืออุปกรณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานเสมอ

8. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ทํางาน และส่วนกลางของโรงงาน ทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละครั้ง เวลา 1ชั่วโมงก่อนเลิกงาน เว้นแต่ออกปฏิบัติงานนอกโรงงาน และถ่ายรูปส่งให้แก่หัวหน้างาน

9. ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ประกาศใช้ในโรงงานอย่างเคร่งครัด

10. เข้าดูแล ซ่อมบํารุง PM/MA สินค้าและบริการต่างๆของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย

13. เข้าปฎิบัติงานร่วมกับทีม Call Center & Monitoring

14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายคุณสมบัติ

- เพศ : ชาย

- อายุ : 28-35

- ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี

- ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

- สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้


เงินเดือน : 16,000 - 18,000 บาท/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรีเจ้าหน้าที่สนับสนุนลูกค้า (ระบบชำระเงิน)

Customer Support Officer of Payment System


Job Description

1. รับสาย ตอบลูกค้า ช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาเรื่องด้านบริการระบบชำระเงิน

2. สรุปรายงานรายการเดินบัญชีของระบบ Payment และตรวจสอบความถูกต้อง

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ Transaction ต่างๆ

4. มอนิเตอร์ระบบและ Service ให้ทำงานถูกต้องอยู่ตลอดเวลา

5. แก้ไขปัญหาต่างๆของ Service และ Product ของบริษัทให้เสร็จตาม SLA

6. รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆวิเคราะห์และวางแแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

7. ประสานงานและดูแลเอกสารต่างๆของแต่ละฝ่าย

8. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

9. สนับสนุนการทำงานของแต่ละฝ่าย

10. ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการเรื่องการ Refund ให้กับลูกค้า


คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย-หญิง

- อายุ : 28-35

- ระดับการศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี

- ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป


เงินเดือน : 14,000 - 17,000 บาท/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรีส่ง Resume ประวัติการทำงานเข้ามาที่อีเมล์ ([email protected])

80 views

Comments


bottom of page