top of page

เงื่อนไขการรับประกัน ความชำรุดบกพร่องสินค้า

Updated: May 15, 2023

การรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของ มีการรับประกัน ดังนี้การรับประกันจะถูกยกเลิกหรือสิ้นสุด


1.ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดไปจากสภาพปกติ หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

2.ความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้ง,การซ่อมแซม หรือการดัดแปลงแก้ไข โดยบุคคลที่มิใช้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ

3.ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ,แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติหรือไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งความเสียหายจากสัตว์,แมลงต่างๆ,หรือปัจจัยภายนอก

4.สินค้าที่มีสภาพผิดปกติได้แก่ ไหม้ แตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว หรือทะลุ เป็นต้น

5.กรณีที่มีสติ๊กเกอร์รับประกัน หากสติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าของบริษัทไม่สมบูรณ์ มีรอยฉีก ขาด หลุด หาย ลบ เลือน แก้ไข หรือถูกปิดทับ จนไม่สามารถมองห็นสาระสำคัญบนสติ๊กเกอร์ได้

6.บัตรรับประกันสินค้าถูกแก้ไข ลบทิ้ง สูญหาย หรือเสียหายจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญได้

ไม่ว่ากรณีใดๆ

7.จงใจทำให้เสียหาย หรือ อุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากการประมาทเลินเล่อ

8.หมายเลขเครื่องสินค้าไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันของทางบริษัทฯ

9.หมายเลขเครื่องสินค้าถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลายอันไม่ได้เกิดจากทางบริษัทฯ

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการรับประกันนับจากหลักฐานเอกสารการซื้อขาย หรืออ้างอิงตามสติ๊กเกอร์รับประกันบนตัวสินค้า

ที่ระบุไว้


ข้อกำหนดเพิ่มเติม สินค้าประเภท Current


1.ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียซึ่งใช้งานไม่ได้ หรือมีความผิดปกติ ที่เกิดจากการใช้งานโดยปรกวิสัย โดยบริษัทฯ จะไมคิดค่าบริการในส่วนของค่าแรงและค่าอะไหล่

2.สินค้าจะได้รับการรับประกันในการณีที่มีอาการชำรุด เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ารับบริการ ณ บริษัท ดั๊ก กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ สาขา ตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

3.ชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ที่เปลี่ยนออกแล้ว ทางบริษัทจะถือสิทธิในการไม่ส่งคืน

ให้กับทางลูกค้า เนื่องด้วยในกรณีใดๆก็ตาม

4.สินค้าที่เสียหรือใช้งานไมได้ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม โดยการเปลี่ยนตัวสินค้า หรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก

5.การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย ได้ทำการลงทะเบียนการรับประกันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

6.หากพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

7.บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซม และการบริการเครื่องนอกประกัน

8.ความผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายช่างเทคนิคของบริษัทฯ

9.ทางบริษัทฯ ไม่รับย้ายปลั๊กหรือติดตั้งปลั๊กไฟให้กับลูกค้าทุกท่าน ทุกกรณี

10.ทางบริษัทฯ ไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณี หรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย/ความผิดปกติใดๆ อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

11.บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ข้อกำหนดเพิ่มเติม ประเภท Vending


1.ทางบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่เสียซึ่งใช้งานไม่ได้ หรือมีความผิดปกติ ที่เกิดจากการใช้งานโดยปรกวิสัย โดยบริษัทฯ จะไม่คิดค่าบริการในส่วนของค่าแรงและค่าอะไหล่

2.สินค้าจะได้รับการรับประกันในการณีที่มีอาการชำรุด เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลากจากการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้าเข้ารับบริการ ณ บริษัท เซอร์บ็อกซ์ จำกัด หรือ สาขา ตัวแทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้น

3.ชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ที่เปลี่ยนออกแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือสิทธิ์ในการไม่ส่งคืน

ให้กับทางลูกค้า เนื่องด้วยในกรณีใดๆก็ตาม

4.สินค้าที่เสียหรือใช้งานไมได้ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ทางบริษัทฯ จะทำการซ่อมแซม โดยการเปลี่ยนตัวสินค้า หรือเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันแรก

5.การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย ได้ทำการลงทะเบียนการรับประกันผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

6.หากพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

7.บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซม และการบริการเครื่องนอกประกัน

8.ความผิดปกติใดๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้นี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายช่างเทคนิคของบริษัทฯ

9.ทางบริษัทฯ ไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว อันเนื่องมาจากการผิดพลาดในการสั่งซื้อของลูกค้าทุกกรณีหรือเกิดจากความไม่พึงพอใจในสินค้า หรือสินค้าที่ไม่มีอาการเสีย/ความผิดปกติใดๆ

อันมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการผลิต หรือมีการผิดเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้รวมถึงไม่รับคืน/เปลี่ยนสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลารับประกัน

11.บริการระบบ VMS ไม่มีการติดตั้งเพิ่มหลังจากออกรายการสั่งซื้อตู้

12.เครื่องรุ่น 32inch ,49inch และระบบ VMS ต้องการทำเชื่อมต่อกับสายแบบสาย RJ45 เชื่อมต่อ

กับเครื่องรับและกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเอง

13.ทางบริษัทฯ ไม่รับย้ายปลั๊กหรือติดตั้งปลั๊กไฟให้กับลูกค้าทุกท่าน ทุกกรณี

14.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า65 views

Comentarios


bottom of page