top of page

ซื้อของผ่านหน้าร้าน & ซื้อของผ่านตู้ Vending Machine ต่างกันอย่างไร

Updated: May 15, 2023


ซื้อของผ่านหน้าร้าน & ซื้อของผ่านตู้ Vending Machine ต่างกันอย่างไร


ซื้อของผ่านหน้าร้าน

- ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน

- มีพนักงานให้คำแนะนำ

- สามารถเดินเลือกสินค้าได้

- คนเยอะอาจจะต้องรอจ่ายเงิน

- มีเวลาเปิด-ปิด

- ในบางร้านไม่มีที่จอดรถ

- ในบางร้านต้องเดินไกล


ซื้อของผ่านตู้ Vending Machine

- ซื้อของเวลาไหนก็ได้ (24ชม)

- สะดวก เร็ว กดซื้อ จ่ายเงิน ไม่ต้องต่อคิว

- ลดความเสี่ยงและการแพร่กระจ่ายของไวรัส (social distancing)


** ย้ำให้เห็นชัดเลยว่า ตู้ Vending Machine อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตผู้คน ณ เวลานี้

สามารถนำตู้ไปช่วยขายให้กับหน้าร้านของคุณได้มากยิ่งขึ้น **


Vending Machine ที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้ มาพร้อมเทคโนโลยีและการบริการที่ดีเยี่ยม

12 views

Comments


bottom of page